Přijímací řízení

 

obor vzdělání 78-42-M/03 Pedagogické lyceum 

 

Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025 se prozatím řídí platnou legislativou, zvláště zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění přijatých opatření obecné povahy a dále potom vyhláškou MŠMT ze dne 24. 10. 2016 o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. V současné době je diskutován legislativní záměr týkající se úpravy přijímacího řízení. Úpravy směřují jednak k možnosti elektronického podávání přihlášek, jednak k centrálnímu stanovení pořadí uchazečů, kteří jsou do střední školy přijati.

Termín pro přijetí legislativních úprav je plánován na 1. 1. 2024. Pro aktuální informace sledujte webové stránky MŠMT.

Jednotná přijímací zkouška (cermat.cz)

 

Přihláška ke stažení

Nutné specifikovat na přihlášce:                   

Pedagogické lyceum – ŠVP Tělesná výchova a sport (sportovní zaměření)

Pedagogické lyceum – ŠVP Humanitní studia (humanitní zaměření)

 

Ředitel školy vyhlašuje na základě § 60 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlášky 671/2004 Sb., která se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění a zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

Přihlášku podává uchazeč řediteli střední školy pro první kolo přijímacího řízení do 1. března 2024.

Jednotné přijímací zkoušky pro uchazeče o studium  jsou pro všechny střední školy bez rozdílu zřizovatele povinné.

Termíny jednotných přijímacích zkoušek (JPZ)

1. termín     12. 4. 2024

2. termín     15. 4. 2024

Náhradní termíny

1. termín     29. 4. 2024

2. termín     30. 4. 2024

 

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 30. 4. 2024 pod evidenčním číslem žáka

 

Školní přijímací zkoušky se nekonají, talentové zkoušky se nekonají.

 

Poradenské centrum pro uchazeče o studium na naší škole

Také v letošním školním roce otevíráme poradenské centrum pro uchazeče o studium a jejich rodiče. Cílem je konzultovat s uchazeči a jejich rodiči dosavadní výsledky na základní škole, zjistit představy o dalším uplatnění v oborech, které nabízí naše škola, poradit s výběrem oboru a poskytnout konkrétní informace o možnostech přijetí ke studiu pro následující školní rok. Poradenské centrum lze navštívit kdykoliv po předchozí telefonické domluvě na čísle
733 712 599.

 

Kritéria přijetí žáka ke vzdělávání

obor vzdělání  78-42-M/03 Pedagogické lyceum  

Školní vzdělávací program Tělesná výchova a sport
Školní vzdělávací program Humanitní studia

 

V souladu s § 59 školského zákona budou ke studiu přijímáni uchazeči ze ZŠ s ukončenou povinnou školní docházkou nebo ukončeným základním vzděláváním a podali v termínu do 1. 3. přihlášku ke studiu na Bohemia – Hotelové škole a Střední pedagogické škole a ZŠ s.r.o. Chrudim.

V přijímacím řízení hodnotí ředitel školy uchazeče podle:

1) výsledků jednotných přijímacích zkoušek (0–100 bodů)

2) znalostí uchazeče vyjádřených hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělání:

průměrný prospěch za 2. pololetí 8. ročníku (0–10 bodů)
průměrný prospěch za 1. pololetí 9. ročníku (0–10 bodů)
prospěch z českého jazyka v 2. pololetí 8. ročníku (0–5 bodů)
prospěch z českého jazyka v 1. pololetí 9. ročníku (0–5 bodů)

Podkladem jsou údaje uvedené v přihlášce, potvrzené základní školou nebo opisy vysvědčení ze základní školy. V případě, že žák v některém ze sledovaných pololetí neprospěl, odčítá se mu 30 bodů.

3) dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti a zájmy uchazeče

zájem o obor konzultovaný v poradenském centru a další skutečnosti prokazující zájmy uchazeče (0–20 bodů)

 

Hodnocení provádí ředitel školy na základě přihlášky ke studiu a výše uvedených skutečností. Hodnocení žáků je vyjádřeno pomocí bodů v sestupném trendu. Minimální počet bodů nutný pro přijetí je 50 bodů ze 150 možných. 

Každý uchazeč o studium je povinen doložit potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání. Předpokladem přijetí uchazeče je splnění podmínek zdravotní způsobilosti pro zvolený obor.

Škola přijímá ke studiu 1. ročníku školního roku 2024/2025 oboru vzdělání 78-42-M/03 Pedagogické lyceum 46 uchazečů (Tělesná výchova a sport 23, Humanitní studia 23). Třída bude otevřena při minimálním počtu 12 žáků.  

Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledku hodnocení přijímacího řízení. Ředitel školy odešle rozhodnutí o nepřijetí uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče do 3 dnů po konání přijímacího řízení. Rozhodnutí o přijetí se nezasílají.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny  vyvěšením ve škole a způsobem umožňující dálkový přístup.

Úprava kritérií pro přijímání uchazečů, kteří získali základní vzdělání na zahraniční škole a uchazečů z Ukrajiny 

Uchazeči, kteří získali předchozí vzdělání na zahraniční škole a splňují podmínky § 20, odst. 4 zákona 561/2004 Sb. /Školský zákon/ v platném znění, podle § 60 odst. 5, písm. b) téhož zákona nekonají na písemnou žádost doručenou spolu s přihláškou ke studiu jednotnou zkoušku ze vzdělávacího oboru Český jazyka a literatura.

Znalost českého jazyka bude u těchto uchazečů ověřena pohovorem před zkušební komisí, která bude hodnotit porozumění mluvenému slovu, čtení textu s porozuměním
a výslovnost. Hodnocení pohovoru: uspěl/neuspěl.

V případech, kdy jednotnou zkoušku konají uchazeči, kterým se promíjí jednotná zkouška z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona, vytvoří ředitel školy ve spolupráci s CERMATEM tzv. redukované hodnocení všech přijímaných uchazečů ve vyhlášeném přijímacím řízení. Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu JPZ z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů podle § 60d odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Uchazeč, který nekoná jednotnou přijímací zkoušku z ČJL, se do výsledného pořadí ostatních uchazečů hodnocených na základě všech kritérií zařazuje na místo shodné s jeho pořadím v rámci redukovaného pořadí všech uchazečů bez výsledků jednotné přijímací zkoušky z ČJL.

Další kritéria se shodují s kritérii pro ostatní uchazeče o studium.

Uchazeč doloží, že je cizincem podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny.

Vyvěšeno dne 19. 9. 2023

Mgr. Martin Slezáček

ředitel školy

 


Informace pro uchazeče

 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
 
22. 11. 2023 (ST)

17. 1. 2024 (ST)

od 12:00 do 18:00 hod

 

 

 Školy Bohemia Chrudim