Výsledky přijímacího řízení

 

Pedagogické lyceum - Tělesná výchova a sport

Pedagogické lyceum - Humanitní studia

 

Přijímací řízení

Ředitel školy vyhlašuje na základě § 60 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlášky 422/2023 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Poradenské centrum pro uchazeče o studium na naší škole

Také v letošním školním roce otevíráme poradenské centrum pro uchazeče o studium a jejich rodiče. Cílem je konzultovat s uchazeči a jejich rodiči dosavadní výsledky na základní škole, zjistit představy o dalším uplatnění v oborech, které nabízí naše škola, poradit s výběrem oboru a poskytnout konkrétní informace o možnostech přijetí ke studiu pro následující školní rok. Poradenské centrum lze navštívit kdykoliv po předchozí telefonické domluvě na telefonním čísle: 733 712 599

 

Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025 se řídí platnou legislativou, zvláště zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění přijatých opatření obecné povahy a dále potom Vyhláškou č. 422/2023 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři.

Pro aktuální informace doporučujeme sledovat následující webové stránky:

webové stránky Prihlaskynastredni (návody, odkazy, dokumenty)

– webové stránky MŠMT

webové stránky CERMAT

 

Na webových stránkách naleznete aktuality týkající se přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání. Na těchto webových stránkách najdete veškeré potřebné informace, včetně návodných videí a potřebných dokumentů:

Přihláška ke studiu

– Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti

– Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání

 

Přihláška ke studiu

Přihlášku na obor vzdělání 78-42-M/03 Pedagogické lyceum podává uchazeč řediteli střední školy pro první kolo přijímacího řízení do 20. února 2024. Na přihlášce je nutné specifikovat zaměření oboru:                   

– Pedagogické lyceum – ŠVP Tělesná výchova a sport (sportovní zaměření)

– Pedagogické lyceum – ŠVP Humanitní studia (humanitní zaměření)

Každý uchazeč o studium je povinen doložit potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání. Předpokladem přijetí uchazeče je splnění podmínek zdravotní způsobilosti pro zvolený obor. Škola přijímá ke studiu 1. ročníku školního roku 2024/2025 oboru vzdělání 78-42-M/03 Pedagogické lyceum 46 uchazečů (Tělesná výchova a sport 23, Humanitní studia 23). 

 

Termíny jednotné přijímací zkoušky

Jednotné přijímací zkoušky pro uchazeče o studium  jsou pro všechny střední školy bez rozdílu zřizovatele povinné. Školní přijímací zkoušky se nekonají, talentové zkoušky se nekonají.

Termíny jednotných přijímacích zkoušek (JPZ)

1. termín     12. 4. 2024

2. termín     15. 4. 2024

Náhradní termíny

1. termín     29. 4. 2024

2. termín     30. 4. 2024

 

Kritéria přijetí žáka ke vzdělávání

V souladu s § 59 školského zákona budou ke studiu přijímáni uchazeči ze ZŠ s ukončenou povinnou školní docházkou, kteří úspěšně absolvovali 9. ročník ZŠ a podali v termínu do 20. 2. přihlášku ke studiu na Bohemia – Hotelové škole a Střední pedagogické škole a ZŠ s.r.o. Chrudim.

V přijímacím řízení hodnotí ředitel školy uchazeče podle:

1) výsledků jednotných přijímacích zkoušek (0–100 bodů)

2) znalostí uchazeče vyjádřených hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělání (0–20 bodů):

průměrný prospěch za 2. pololetí 8. ročníku (0–10 bodů)
průměrný prospěch za 1. pololetí 9. ročníku (0–10 bodů)

       průměr v rozmezí body
1,00 1,10 10
1,11 1,20 9
1,21 1,30 8
1,31 1,40 7
1,41 1,50 6
1,51 1,65 5
1,66 1,81 4
1,81 1,95 3
1,96 2,10 2
2,11 2,30 1
2,31 a více 0
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podkladem jsou údaje uvedené v přihlášce, potvrzené základní školou nebo opisy vysvědčení ze základní školy. Jestliže žák dostane v některém z předmětů hodnocení NEHODNOCEN/A, započte se dvakrát hodnocení tohoto předmětu z pololetí, ve kterém byl hodnocen.

3) dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti a zájmy uchazeče (0 nebo 5 bodů)

Zájem o obor konzultovaný v poradenském centru a další skutečnosti prokazující zájmy uchazeče (účast na dni otevřených dveří, mimoškolní činnost, sportovní výsledky). Doložte ve formě motivačního dopisu k přihlášce ke studiu.

 

Hodnocení provádí ředitel školy na základě přihlášky ke studiu a výše uvedených skutečností. Hodnocení žáků je vyjádřeno pomocí bodů v sestupném trendu. Pro určení jednoznačného pořadí uchazečů jsou stanovena rozřazovací kritéria v tomto pořadí: 

prospěch z českého jazyka v 1. pololetí 9. ročníku

prospěch z českého jazyka v 2. pololetí 8. ročníku

průměrný prospěch za 1. pololetí 9. ročníku

 

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 15. května 2024 pod evidenčním číslem žáka a budou zveřejněny vyvěšením ve škole a způsobem umožňující dálkový přístup a v elektronickém systému pro JPZ.

Minimální počet bodů nutný pro přijetí je 30 bodů ze 125 možných

Rozhodnutí o přijetí se nezasílají.

 

Odvolání

Odvolání lze podat do 3 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení, a to zejména proti procesnímu pochybení. Odvolání z důvodu naplněné kapacity oboru je bezpředmětné, neboť případné uvolněné místo není v souladu s ustanovením § 60k školského zákona v tomto kole již možné obsadit. Odvolání se podává řediteli školy, který vydal napadené rozhodnutí. Odvolání nelze podat prostřednictvím elektronického systému DIPSY.

 

Úprava kritérií pro přijímání uchazečů, kteří získali základní vzdělání na zahraniční škole a uchazečů z Ukrajiny 

Uchazeči, kteří získali předchozí vzdělání na zahraniční škole a splňují podmínky školského zákona v platném znění, nekonají na písemnou žádost doručenou spolu s přihláškou ke studiu jednotnou zkoušku ze vzdělávacího oboru Český jazyka a literatura.

Na uchazeče z Ukrajiny s dočasnou ochranou dle §1 odst. 1 Lex Ukrajina se navíc vztahuje opatření obecné povahy Č. j.: MSMT-26560/2023-1. 

Znalost českého jazyka bude u těchto uchazečů ověřena pohovorem před zkušební komisí dne 16. 4. 2024, která bude hodnotit porozumění mluvenému slovu, čtení textu s porozuměním a výslovnost. Hodnocení pohovoru: uspěl/neuspěl.

Pro tyto uchazeče o studium je podmínkou přijetí získání minimálně 15 bodů v testu JPZ z matematiky a hodnocení z pohovoru z českého jazyka uspěl.

V případech, kdy jednotnou zkoušku konají uchazeči, kterým se promíjí jednotná zkouška z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona, vytvoří ředitel školy ve spolupráci s CERMATEM tzv. redukované hodnocení všech přijímaných uchazečů ve vyhlášeném přijímacím řízení. Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu JPZ z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů. Uchazeč, který nekoná jednotnou přijímací zkoušku z ČJL, se do výsledného pořadí ostatních uchazečů hodnocených na základě všech kritérií zařazuje na místo shodné s jeho pořadím v rámci redukovaného pořadí všech uchazečů bez výsledků jednotné přijímací zkoušky z ČJL.

Další kritéria se shodují s kritérii pro ostatní uchazeče o studium.

Uchazeč doloží, že je cizincem podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny.

 

Vyvěšeno dne 11. 1. 2024

Mgr. Martin Slezáček

ředitel školy

 


Informace pro uchazeče

 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
 
22. 11. 2023 (ST)

17. 1. 2024 (ST)

od 12:00 do 17:00 hod

 

 

 Školy Bohemia Chrudim