Přijímací řízení

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Zveřejněno 29. 4. 2022

 

obor vzdělání 78-42-M/03 Pedagogické lyceum          

Přihláška ke stažení

Nutné specifikovat na přihlášce:                   

Pedagogické lyceum – ŠVP Tělesná výchova a sport (sportovní zaměření)

Pedagogické lyceum – ŠVP Humanitní studia (humanitní zaměření)

 

Ředitel školy vyhlašuje na základě § 60 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlášky 671/2004 Sb., která se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění a zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023

Přihlášku podává uchazeč řediteli střední školy pro první kolo přijímacího řízení do 1. března 2022.

Jednotné přijímací zkoušky pro uchazeče o studium  jsou pro všechny střední školy bez rozdílu zřizovatele povinné.

MŠMT s ohledem na kronavirovou situaci posunulo termíny konání písemných testů jednotných přijímacích zkoušek

Termíny jednotných přijímacích zkoušek (JPZ)

1. termín     12. 4. 2022

2. termín     13. 4. 2022

Náhradní termíny

1. termín     10. 5. 2022

2. termín    11. 5. 2022

 

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 30. 4. 2022 pod evidenčním číslem žáka

 

Školní přijímací zkoušky se nekonají (talentové zkoušky).

 

Poradenské centrum pro uchazeče o studium na naší škole

Také v letošním školním roce otevíráme poradenské centrum pro uchazeče o studium a jejich rodiče. Cílem je konzultovat s uchazeči a jejich rodiči dosavadní výsledky na základní škole, zjistit představy o dalším uplatnění v oborech, které nabízí naše škola, poradit s výběrem oboru a poskytnout konkrétní informace o možnostech přijetí ke studiu pro následující školní rok. Poradenské centrum lze navštívit kdykoliv po předchozí telefonické domluvě na čísle
469 630 249, 733 712 599.

 

Kritéria přijetí žáka ke vzdělávání

obor vzdělání  78-42-M/03 Pedagogické lyceum  

Školní vzdělávací program Tělesná výchova a sport
Školní vzdělávací program Humanitní studia

 

V souladu s § 59 školského zákona budou ke studiu přijímáni uchazeči ze ZŠ s ukončenou povinnou školní docházkou nebo ukončeným základním vzděláváním a podali v termínu do 1. 3. přihlášku ke studiu na Bohemia – Hotelové škole a Střední pedagogické škole a ZŠ s.r.o. Chrudim.

V přijímacím řízení hodnotí ředitel školy uchazeče podle:

1) výsledků jednotných přijímacích zkoušek (0–100 bodů)

2) znalostí uchazeče vyjádřených hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělání:

průměrný prospěch za 2. pololetí 8. ročníku (0–10 bodů)
průměrný prospěch za 1. pololetí 9. ročníku (0–10 bodů)
prospěch z českého jazyka v 2. pololetí 8. ročníku (0–5 bodů)
prospěch z českého jazyka v 1. pololetí 9. ročníku (0–5 bodů)

Podkladem jsou údaje uvedené v přihlášce, potvrzené základní školou nebo opisy vysvědčení ze základní školy. V případě, že žák v některém ze sledovaných pololetí neprospěl, odčítá se mu 30 bodů.

3) dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti a zájmy uchazeče

zájem o obor konzultovaný v poradenském centru a další skutečnosti prokazující zájmy uchazeče (0–20 bodů)

 

Hodnocení provádí ředitel školy na základě přihlášky ke studiu a výše uvedených skutečností. Hodnocení žáků je vyjádřeno pomocí bodů v sestupném trendu. Minimální počet bodů nutný pro přijetí je 50 bodů ze 150 možných. 

Každý uchazeč o studium je povinen doložit potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání. Předpokladem přijetí uchazeče je splnění podmínek zdravotní způsobilosti pro zvolený obor.

Škola přijímá ke studiu 1. ročníku školního roku 2022/2023 oboru vzdělání 78-42-M/03 Pedagogické lyceum 86 uchazečů (Tělesná výchova a sport 28, Humanitní studia 58). Třída bude otevřena při minimálním počtu 12 žáků.  Na základě zájmu uchazečů bude škola otevírat třídy do 23 žáků nebo třídy v počtu 26 až 30 žáků.

Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledku hodnocení přijímacího řízení. Ředitel školy odešle rozhodnutí o nepřijetí uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče do 3 dnů po konání přijímacího řízení. Rozhodnutí o přijetí se nezasílají.

 

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny  vyvěšením ve škole a způsobem umožňující dálkový přístup.

 

Vyvěšeno dne 14. 1. 2022

Mgr. Martin Slezáček

ředitel školy

 


Informace pro uchazeče

 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

23. 11. 2022 (ST)
18. 1. 2023 (ST)

od 12:00 do 17:00 hod

 

Informační brožura 2021

 Školy Bohemia Chrudim