Přijímací řízení

 

19. 5. 2021

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky JPZ (jednotné přijímací zkoušky) jsou všem uchazečům o studium našeho oboru Pedagogické lyceum zpřístupněny ZDE.

 

Opatření obecné povahy MŠMT ze dne 7. 5. 2021

Uchazeč, který měl konat oba termíny JPZ na jedné škole a jeden z termínů nekonal, může tuto zkoušku konat v náhradním termínu. Zájem konat tuto zkoušku potvrdí řediteli školy, na které měl konat oba termíny, do 14. 5.

Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání po konání zkoušky v náhradním termínu.

obor vzdělání 78-42-M/03 Pedagogické lyceum          

Přihláška ke stažení

Nutné specifikovat na přihlášce:                   

Pedagogické lyceum – ŠVP Tělesná výchova a sport (sportovní zaměření)

Pedagogické lyceum – ŠVP Humanitní studia (humanitní zaměření)

 

Ředitel školy vyhlašuje na základě § 60 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlášky 671/2004 Sb., která se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění a zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

Přihlášku podává uchazeč řediteli střední školy pro první kolo přijímacího řízení do 1. března 2021.

Jednotné přijímací zkoušky pro uchazeče o studium  jsou pro všechny střední školy bez rozdílu zřizovatele povinné.

MŠMT s ohledem na kronavirovou situaci posunulo termíny
konání písemných testů jednotných přijímacích zkoušek

Termíny jednotných přijímacích zkoušek (JPZ)

1. termín     3. 5. 2021

2. termín     4. 5. 2021

Náhradní termíny

1. termín     2. 6. 2021

2. termín     3. 6. 2021

Uchazeč může konat na JPZ pouze pokud

1. nemá příznaky onemocnění COVID-19, a

2. doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek antigenního testu nebo RT-PCR testu

a) dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a neuplynulo více než 90 dní,

b) dokladem o negativním výsledku antigenního nebo PCR testu, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo

c) certifikátem MZd ČR o provedeném očkování, od aplikace uplynulo nejméně 14 dnů.

d) potvrzením o testu ve škole, ve které je žákem (škola, ve které je uchazeč žákem, je povinna provést na jeho žádost preventivní test ve škole a vydat o výsledku testu doklad). 

e) střední škola provede test před přijímací zkouškou 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

 

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 19. 5. 2021

 

Školní přijímací zkoušky se nekonají (talentové zkoušky).

 

Poradenské centrum pro uchazeče o studium na naší škole

Také v letošním školním roce otevíráme poradenské centrum pro uchazeče o studium a jejich rodiče. Cílem je konzultovat s uchazeči a jejich rodiči dosavadní výsledky na základní škole, zjistit představy o dalším uplatnění v oborech, které nabízí naše škola, poradit s výběrem oboru a poskytnout konkrétní informace o možnostech přijetí ke studiu pro školní rok 2021/2022. Poradenské centrum lze navštívit kdykoliv po předchozí telefonické domluvě na čísle
469 630 249, 733 712 599.

 

Kritéria přijetí žáka ke vzdělávání

obor vzdělání  78-42-M/03 Pedagogické lyceum  

Školní vzdělávací program Tělesná výchova a sport
Školní vzdělávací program Humanitní studia

 

V souladu s § 59 školského zákona budou ke studiu přijímáni uchazeči ze ZŠ s ukončenou povinnou školní docházkou, kteří úspěšně absolvovali 9. ročník ZŠ a podali v termínu do 1. 3. 2021 přihlášku ke studiu na Bohemia – Hotelové škole a Střední pedagogické škole a ZŠ s.r.o. Chrudim.

V přijímacím řízení hodnotí ředitel školy uchazeče podle:

1) výsledků jednotných přijímacích zkoušek (0–100 bodů)

2) znalostí uchazeče vyjádřených hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělání:

průměrný prospěch za 1. pololetí 8. ročníku (0–10 bodů)
průměrný prospěch za 1. pololetí 9. ročníku (0–10 bodů)
prospěch z českého jazyka v 1. pololetí 8. ročníku (0–5 bodů)
prospěch z českého jazyka v 1. pololetí 9. ročníku (0–5 bodů)

Podkladem jsou údaje uvedené v přihlášce, potvrzené základní školou nebo opisy vysvědčení ze základní školy. V případě, že žák v některém ze sledovaných pololetí neprospěl, odčítá se mu 30 bodů.

3) dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti a zájmy uchazeče

zájem o obor konzultovaný v poradenském centru a další skutečnosti prokazující zájmy uchazeče (0–20 bodů)

 

Hodnocení provádí ředitel školy na základě přihlášky ke studiu a výše uvedených skutečností. Hodnocení žáků je vyjádřeno pomocí bodů v sestupném trendu. Minimální počet bodů nutný pro přijetí je 50 bodů ze 150 možných. 

Každý uchazeč o studium je povinen doložit potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání. Předpokladem přijetí uchazeče je splnění podmínek zdravotní způsobilosti pro zvolený obor.

Škola přijímá ke studiu 1. ročníku školního roku 2021/2022 oboru vzdělání 78-42-M/03 Pedagogické lyceum 106 uchazečů (Tělesná výchova a sport 46, Humanitní studia 60). Třída bude otevřena při minimálním počtu 12 žáků.  Na základě zájmu uchazečů bude škola otevírat třídy do 23 žáků nebo třídy v počtu 26 až 30 žáků.

Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledku hodnocení přijímacího řízení. Ředitel školy odešle rozhodnutí o nepřijetí uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče do 3 dnů po konání přijímacího řízení. Rozhodnutí o přijetí se nezasílají.

 

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny  vyvěšením ve škole a způsobem umožňující dálkový přístup.

 


Informace pro uchazeče

 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

25. 11. 2021 (ČT)
20. 1. 2022 (ČT)

od 15:00 do 18:00 hod

 

Informační brožura 2020

 Školy Bohemia Chrudim