Přijímací řízení

 

obor vzdělání 78-42-M/03 Pedagogické lyceum 

 

Výsledky přijímacího řízení

 

humanitní studia 

     

EVID. ČÍSLO BODY CELK UMÍSTĚNÍ PŘIJETÍ
2355 129 1 přijat
2376 125 2 nenastoupí
2328 121 3 přijat
2367 109 4 přijat
2365 109 5 přijat
2368 105 6 přijat
2329 104 7 přijat
2394 103 8 přijat
23104 100 9 přijat
2362 100 10 nenastoupí
2321 99 11 přijat
2378 98 12 nenastoupí
2395 98 13 přijat
2393 98 14 přijat
2385 98 15 přijat
2384 95 16 přijat
2347 94 17 přijat
2307 92 18 přijat
2346 92 19 přijat
2302 92 20 přijat
2381 92 21 nenastoupí
2316 90 22 přijat
2375 90 23 přijat
2320 89 24 přijat
2398 89 25 přijat
2379 87 26 přijat
23103 86 27 přijat
2380 86 28 nepřijat
23102 85 29 nepřijat
23100 84 30 nepřijat
2348 84 31 nepřijat
2340 84 32 nepřijat
2308 82 33 nepřijat
2305 82 34 nepřijat
2399 81 35 nepřijat
2313 80 36 nepřijat
2344 78 37 nepřijat
2337 78 38 nepřijat
2333 78 39 nepřijat
2312 77 40 nepřijat
2391 77 41 nepřijat
2345 76 42 nepřijat
2330 76 43 nepřijat
2373 75 44 nepřijat
2317 71 45 nepřijat
2342 69 46 nepřijat
2357 69 47 nepřijat
2324 69 48 nepřijat
2343 67 49 nepřijat
2397 67 50 nepřijat
2387 66 51 nepřijat
2310 66 52 nepřijat
2377 65 53 nepřijat
23106 64 54 nepřijat
2331 64 55 nepřijat
2358 63 56 nepřijat
2352 63 57 nepřijat
2322 62 58 nepřijat
2388 60 59 nepřijat
2351 59 60 nepřijat
2356 59 61 nepřijat
2386 54 62 nepřijat
2326 53 63 nepřijat
23107 53 64 nepřijat
2382 48 65 nepřijat
2323 48 66 nepřijat
2339 47 67 nepřijat
2363 44 68 nepřijat
2325 43 69 nepřijat
2309 40 70 nepřijat
2383 39 71 nepřijat
2332 27 72 nepřijat
2303 44 73 nepřijat
2371 26 74 nepřijat
2364 20 75 nepřijat

 

 

tělesná výchova a sport

 

EV. ČÍSLO BODY CELK UMÍSTĚNÍ PŘIJETÍ
2318 107 1 přijat
2335 98 2 přijat
2306 92 3 přijat
2374 91 4 přijat
2301 85 5 přijat
23101 85 6 přijat
2370 85 7 přijat
2314 80 8 přijat
2327 80 9 přijat
2336 79 10 přijat
2361 77 11 přijat
2392 72 12 přijat
2311 67 13 přijat
2338 67 14 přijat
2360 67 15 přijat
2353 63 16 přijat
2359 62 17 přijat
2319 62 18 přijat
2372 61 19 přijat
2304 60 20 přijat
2334 59 21 přijat
2389 58 22 přijat
2341 57 23 přijat
23108 52 24 nepřijat
2366 51 25 nepřijat
2390 50 26 nepřijat
23109 48 27 nepřijat
23105 48 28 nepřijat
2349 47 29 nepřijat
2369 46 30 nepřijat
2354 46 31 nepřijat
2315 45 32 nepřijat
2396 33 33 nepřijat
2350 28 34 nepřijat

        

Přihláška ke stažení

Nutné specifikovat na přihlášce:                   

Pedagogické lyceum – ŠVP Tělesná výchova a sport (sportovní zaměření)

Pedagogické lyceum – ŠVP Humanitní studia (humanitní zaměření)

 

Ředitel školy vyhlašuje na základě § 60 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlášky 671/2004 Sb., která se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění a zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024

Přihlášku podává uchazeč řediteli střední školy pro první kolo přijímacího řízení do 1. března 2023.

Jednotné přijímací zkoušky pro uchazeče o studium  jsou pro všechny střední školy bez rozdílu zřizovatele povinné.

Termíny jednotných přijímacích zkoušek (JPZ)

1. termín     13. 4. 2023

2. termín     14. 4. 2023

Náhradní termíny

1. termín     10. 5. 2023

2. termín    11. 5. 2023

 

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 30. 4. 2023 pod evidenčním číslem žáka

 

Školní přijímací zkoušky se nekonají, talentové zkoušky se nekonají.

 

Poradenské centrum pro uchazeče o studium na naší škole

Také v letošním školním roce otevíráme poradenské centrum pro uchazeče o studium a jejich rodiče. Cílem je konzultovat s uchazeči a jejich rodiči dosavadní výsledky na základní škole, zjistit představy o dalším uplatnění v oborech, které nabízí naše škola, poradit s výběrem oboru a poskytnout konkrétní informace o možnostech přijetí ke studiu pro následující školní rok. Poradenské centrum lze navštívit kdykoliv po předchozí telefonické domluvě na čísle
469 630 249, 733 712 599.

 

Kritéria přijetí žáka ke vzdělávání

obor vzdělání  78-42-M/03 Pedagogické lyceum  

Školní vzdělávací program Tělesná výchova a sport
Školní vzdělávací program Humanitní studia

 

V souladu s § 59 školského zákona budou ke studiu přijímáni uchazeči ze ZŠ s ukončenou povinnou školní docházkou nebo ukončeným základním vzděláváním a podali v termínu do 1. 3. přihlášku ke studiu na Bohemia – Hotelové škole a Střední pedagogické škole a ZŠ s.r.o. Chrudim.

V přijímacím řízení hodnotí ředitel školy uchazeče podle:

1) výsledků jednotných přijímacích zkoušek (0–100 bodů)

2) znalostí uchazeče vyjádřených hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělání:

průměrný prospěch za 2. pololetí 8. ročníku (0–10 bodů)
průměrný prospěch za 1. pololetí 9. ročníku (0–10 bodů)
prospěch z českého jazyka v 2. pololetí 8. ročníku (0–5 bodů)
prospěch z českého jazyka v 1. pololetí 9. ročníku (0–5 bodů)

Podkladem jsou údaje uvedené v přihlášce, potvrzené základní školou nebo opisy vysvědčení ze základní školy. V případě, že žák v některém ze sledovaných pololetí neprospěl, odčítá se mu 30 bodů.

3) dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti a zájmy uchazeče

zájem o obor konzultovaný v poradenském centru a další skutečnosti prokazující zájmy uchazeče (0–20 bodů)

 

Hodnocení provádí ředitel školy na základě přihlášky ke studiu a výše uvedených skutečností. Hodnocení žáků je vyjádřeno pomocí bodů v sestupném trendu. Minimální počet bodů nutný pro přijetí je 50 bodů ze 150 možných. 

Každý uchazeč o studium je povinen doložit potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání. Předpokladem přijetí uchazeče je splnění podmínek zdravotní způsobilosti pro zvolený obor.

Škola přijímá ke studiu 1. ročníku školního roku 2023/2024 oboru vzdělání 78-42-M/03 Pedagogické lyceum 46 uchazečů (Tělesná výchova a sport 23, Humanitní studia 23). Třída bude otevřena při minimálním počtu 12 žáků.  

Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledku hodnocení přijímacího řízení. Ředitel školy odešle rozhodnutí o nepřijetí uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče do 3 dnů po konání přijímacího řízení. Rozhodnutí o přijetí se nezasílají.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny  vyvěšením ve škole a způsobem umožňující dálkový přístup.

Úprava kritérií pro přijímání uchazečů, kteří získali základní vzdělání na zahraniční škole a uchazečů z Ukrajiny 

Uchazeči, kteří získali předchozí vzdělání na zahraniční škole a splňují podmínky § 20, odst. 4 zákona 561/2004 Sb. /Školský zákon/ v platném znění, podle § 60 odst. 5, písm. b) téhož zákona nekonají na písemnou žádost doručenou spolu s přihláškou ke studiu jednotnou zkoušku ze vzdělávacího oboru Český jazyka a literatura.

Znalost českého jazyka bude u těchto uchazečů ověřena pohovorem před zkušební komisí, která bude hodnotit porozumění mluvenému slovu, čtení textu s porozuměním
a výslovnost. Hodnocení pohovoru: uspěl/neuspěl.

V případech, kdy jednotnou zkoušku konají uchazeči, kterým se promíjí jednotná zkouška z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona, vytvoří ředitel školy ve spolupráci s CERMATEM tzv. redukované hodnocení všech přijímaných uchazečů ve vyhlášeném přijímacím řízení. Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu JPZ z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů podle § 60d odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Uchazeč, který nekoná jednotnou přijímací zkoušku z ČJL, se do výsledného pořadí ostatních uchazečů hodnocených na základě všech kritérií zařazuje na místo shodné s jeho pořadím v rámci redukovaného pořadí všech uchazečů bez výsledků jednotné přijímací zkoušky z ČJL.

Další kritéria se shodují s kritérii pro ostatní uchazeče o studium.

Uchazeč doloží, že je cizincem podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny.

Vyvěšeno dne 19. 1. 2023

Mgr. Martin Slezáček

ředitel školy

 


Informace pro uchazeče

 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

23. 11. 2022 (ST)
18. 1. 2023 (ST)

od 12:00 do 17:00 hod

 

Informační brožura 2022

 Školy Bohemia Chrudim