Školská rada

 

Ředitel školy (ve školách, které nejsou zřízeny krajem, státem, obcí nebo svazkem obcí plní úkoly zřizovatele dle § 167 odst. 1, 2 ) zřizuje školskou radu a stanovil počet členů školské rady na čtyři.

 

členové školské rady:

Ing. Tereza Kropáčková – zástupce zřizovatele

Ing. Veronika Nevšímalová – zástupce pedagogických pracovníků, předsedkyně ŠR

Bc. Petra Malinská – zástupce zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků základní školy

Petra Králová – zástupce zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků střední školy

 

Funkční období členů školské rady je tři roky.

 

V případě předčasného ukončení činnosti ve školské radě některého z členů, budou na toto místo vypsány volby obdobným způsobem, jak je uvedeno výše. Členové rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání školské rady a místopředsedu, který předsedu v jeho nepřítomnosti zastupuje. Činnost školské rady se řídí Jednacím řádem.

Školská rada

– se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

– schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

– schvaluje školní řád, ve středních školách stipendijní řád a navrhuje jejich změny,

– schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve středních školách,

– podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

– projednává návrh rozpočtu na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

– projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

– podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.
Školy Bohemia Chrudim