Stipendia a granty

 

Stipendia - 1 rok studia zdarma 

Zřizovatel školy ve spolupráci s ředitelem školy vyhlašuje 5 prospěchových stipendií, vždy na druhé pololetí školního roku. Stipendijní řád mohou využít všichni žáci školy, kteří jsou klasifikováni v řádném pololetním termínu tzn. do 31. 1. daného školního roku.

Rozhodujícím kritériem je prospěch s vyznamenáním a velmi dobré chování bez kázeňských či výchovných opatření. (pozn. do aritmetického průměru se nezapočítává známka z chování) dále splnění podmínek Smlouvy o studiu – platba za školné. Školné musí být řádně uhrazeno do splatnosti, tj. do 31. 1. kalendářního roku.

V případě většího počtu než pět žáků z každé školy, kteří kritéria splnili, přichází na řadu další kritéria v následujícím pořadí:

– Stipendium získává žák s lepším aritmetickým průměrem na vysvědčení.

– Stipendium získává žák s lepším aritmetickým průměrem na vysvědčení z českého a anglického jazyka.

– Stipendium získává žák s lepším aritmetickým průměrem na vysvědčení z českého, anglického a německého jazyka.

– Stipendium získává žák s lepším aritmetickým průměrem na vysvědčení z českého, anglického, německého jazyka a matematiky.

– Stipendium získává žák s lepším aritmetickým průměrem na vysvědčení na konci předcházejícího školního roku (zde má přednost v případě rovnosti proti žákovi 1. ročníku pouze ten, který dosáhl vyznamenání / v případě porovnávání žáků vyšších ročníků rozhoduje průměr na minulém vysvědčení).

V případě shody ve všech uvedených ukazatelích rozhodne o stipendiu kolegium vedení školy tvořené majitelem, ředitelem školy a zástupkyní ředitele školy (na základě podkladů od třídních učitelů, aktivity žáků a subjektivního hodnocení žáků). Třídní učitelé mohou být k rozhodování přizváni.

V případě, že kritéria splní méně žáků, bude uděleno méně stipendií.

Přiznání prospěchového stipendia znamená pro žáka snížení ceny školného vždy na druhé pololetí školního roku o polovinu platby za dané pololetí. V prvním pololetí platí všichni žáci školné v plné výši. 

Stipendia budou přidělena vždy do 20. února vrácením poloviny platby školného za druhé pololetí školního roku.

 

Vzdělání pro všechny

Zřizovatel škol Bohemia vyhlašuje pro školní rok v rámci programu „Vzdělání pro všechny“ celkově dva granty (pro dva vybrané budoucí žáky od 1. 9. příslušného školního roku) na celou dobu čtyřletého studia.

Žák neplatí školné v průběhu prvních čtyřech let studia (tzn., že rodiče neplatí žádné školné při bezproblémovém čtyřletém průběhu studia žáka, pozn. na opakování ročníku se grant nevztahuje). Poskytnutí všech výhod končí ukončením studia žáka.

Jedinou povinností žáka, kterému je grant přidělen, je odpracování 25 hodin pro komunitu (bez nároku na odměnu) v každém pololetí.

 

Grant je vypsán pro budoucí žáky, kteří nastoupí ke studiu od 1. 9. příslušného roku.

 

O poskytnutí grantu rozhoduje zřizovatel školy a ředitel školy na základě písemné žádosti, která musí být podána do 31. 1. příslušného roku (před nástupem žáka) a musí obsahovat zejména tyto náležitosti:

– jméno, bydliště, rodné číslo žadatele (zákonného zástupce) i žáka

– podrobné zdůvodnění žádosti, doklady o finanční situaci, doporučení a zdůvodnění žádosti o poskytnutí nadačního příspěvku (včetně dosavadního průběhu vzdělání žáka na základní škole, přičemž průměr známek nemusí být rozhodujícím kritériem)

Zřizovatel školy může rozhodnout o poskytnutí příspěvku i v jiných případech (a to i bez žádosti), výlučně dle svého uvážení.

V případě, že se o grantu rozhoduje na základě žádosti, je ředitel školy povinen do 30 dnů po obdržení žádosti o poskytnutí grantu vyrozumět žadatele o tom, zda mu bude grant poskytnut či nikoliv.  

Grant může být zrušen v případě závažného výchovného či kázeňského pochybení žáka.

Uzávěrka podání žádosti o grant je 31. 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU

 

Sociální program pro sourozence střední školy

Do odvolání zrušeno, nové žádosti již nepřijímáme.

Rozhodnutí z 10. 7. 2023.

 

 

 


Informace pro uchazeče

 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
 
22. 11. 2023 (ST)

17. 1. 2024 (ST)

od 12:00 do 17:00 hod

 

 

 Školy Bohemia Chrudim